Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số tương quan trong mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM)

Hệ số tương quan

Hệ số tương quan đóng vai trò quan trọng trong mô hình cấu trúc tuyến tính, bạn cần phải nắm rõ các yếu tố thiết lập nên mối quan hệ giữa các biến. Chúng bao gồm: Loại thang đo Đặc điểm của dữ liệu (biến thiên, độ lệch, độ nhọn) Phi tuyến tính Thiếu dữ …