Giới thiệu về mô hình phân phối trễ…

Trong nghiên cứu về kinh tế, mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập thường hiếm khi xảy ra đồng thời. Sự tác động của biến X đòi hỏi một thời gian…

Hệ số tương quan

Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số…

Hệ số tương quan đóng vai trò quan trọng trong mô hình cấu trúc tuyến tính, bạn cần phải nắm rõ các yếu tố thiết lập nên mối quan hệ giữa các biến. Chúng bao…

Thực hành mô hình logit khi biến phụ…

Trong trường hợp bạn muốn chạy mô hình logit mà biến phụ thuộc có nhiều hơn 2 lựa chọn, công thức lệnh sẽ khác đi một chút:   Như ví dụ ở trên, biến phụ…