Phân tích nhân tố khám phá – Phần 3 (CFA và EFA)

0
Khuyến mãi mới

Trong quá trình tìm hiểu về các đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội, tôi nhận thấy phân tích nhân tố khám phá là một phương pháp rất phổ biến. Nó nhiều đến mức mà khi tôi đi học ở đâu cũng được quảng cáo rất nhiều ở các lớp đào tạo ngắn hạn về phương pháp nghiên cứu khoa học. Thực ra, ngoài phân tích nhân tố khám phá (EFA), chúng ta còn nhiều phương pháp phân tích khác như phân tích nhân tố khẳng định. Mặc dù phương pháp này ít phổ biến hơn nhưng bạn phải dùng đúng phương pháp trong đúng trường hợp. Hãy nhớ "Do right thing and do thing right".

Phân tích nhân tổ khẳng định (CFA - confirmatory factor analysis) giả định rằng bạn chắc chắn về số lượng các nhân tố ảnh hưởng đến đối tượng nghiên cứu. Những biến nào sẽ được tải vào trong từng nhân tố cũng sẽ được xác định trước. Các nhân tố được lựa chọn dựa trên kết quả nghiên cứu đã được xuất bản trong các tạp chí uy tín. Vì số lượng các nhân tố và biến được xác định trước nên tiêu chuẩn để lựa chọn của CFA cũng cao hơn so với EFA. Theo quy tắc ngón tay cái, các biến có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn |0.7| sẽ bị loại bỏ. Trong trường hợp bạn muốn kiểm định giá thuyết trong phân tích nhân tố khẳng định, bạn nên sử dụng các phần mềm mô hình hóa phương trình cấu trúc như AMOS hay Mplus.

Phân tích nhân tố khám phá

Xem thêm: Giới thiệu về phân tích nhân tố khám phá

Ngược lại với CFA, EFA phân tích mối quan hệ giữa các biến và không cho trước số lượng các nhân tố.

Vui lòng  đăng nhập hoặc đăng ký để đọc tiếp

Leave A Reply