Thực hành ước lượng mô hình Logit theo tỷ số nguy cơ (odds ratio)

0
Khuyến mãi mới

Tỷ số nguy cơ (Odds Ratio) là công cụ để đo lường mối liên hệ giữa  xác suất một sự kiện xảy ra và xác suất nó không xảy ra.

Khi mô hình logistic được tính toán, hệ số hồi quy (b1) thể hiện sự thay đổi của log của tỷ số nguy cơ so với sự thay đổi của biến độc lập. Nói cách khác, hàm exp của hệ số hồi quy (eb1) là tỷ số nguy cơ và có liên hệ với biến độc lập khi nó thay đổi 1 đơn vị.

Sử dụng OR như thế nào

Tỷ số nguy cơ được dùng để so sánh mối quan hệ giữa hai biến cố đối lập (ví dụ: có bệnh hay là rối loạn) với những thông số cho trước như đặc điểm sức khỏe, lịch sử bệnh lý... Tỷ số nguy cơ có thể được dùng để xác định khi nào thì các biến độc lập là yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả của biến cố.

  • Nếu OR=1 thì biến độc lập không ảnh hưởng đến biến cố.
  • Nếu OR>1 thì khi biến độc lập tăng 1 đơn vị thì tỷ số nguy cơ tăng lên.
  • Nếu OR<1 thì khi biến độc lập tăng 1 đơn vị thì tỷ số nguy cơ giảm xuống.

Thực hành trong STATA

Vui lòng nâng cấp tài khoản V.I.P để đọc tiếp

Leave A Reply