Tương quan hai biến (bivariate), từng phần (partial) và bán phần (part correlation)

0
Khuyến mãi mới

Trong phân tích tương quan, bạn đọc thường hay dễ bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm là part correlation và partial correlation. Tương quan từng phần (partial correlation) hay còn được gọi là tương quan riêng hay riêng phần. Hệ số tương quan riêng từng phần thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên trong trường hợp tác động của các biến kiểm soát đã bị loại bỏ. Tương quan bán phần (part hay semi correlation) gần giống với tương quan riêng phần nhưng thay vì toàn bộ tác động của biến kiểm soát bị loại bỏ thì nó vẫn giữ lại một tác động của biến kiểm soát nhưng không đồng thời với cả hai biến.

Ví dụ: Đối với tương quan riêng phần, chúng ta tính tương quan giữa X và Y trong điều kiện cố định Z. Tương quan bán phần cũng tính mối quan hệ giữa X và Y nhưng cố định Z theo X hoặc theo Y chứ không cố định cả hai.

Để minh họa rõ hơn, bạn có thể xem hình bên dưới: Trường hợp (1) tất cả các biến không có tương quan với nhau. Trường hợp (2&3) chỉ có 1 cặp biến có tương quan với nhau. Trường hợp (4&5) có hai cặp biến có tương quan với nhau. Cuối cùng, tất cả các biến có tương quan với nhau trong trường hợp (6).

tương quan

Sử dụng tương quan riêng phần hay bán phần ?

Vui lòng nâng cấp tài khoản V.I.P để đọc tiếp

Leave A Reply